Home

[ct_space space_lg=”112″ space_md=”60″ space_sm=”60″ space_xs=”60″][ct_heading text=”CƠ HỘI THU NHẬP TRÊN 50 TRIỆU” font_size_md=”36″ font_size_sm=”32″ font_size_xs=”32″ font_weight=”” subtitle=”KỸ NĂNG MỚI” font_weight_sub=”” description=”ĐĂNG KÍ NGAY ĐỂ CÓ THU NHẬP 08 CHỮ SỐ
Tiếp cận kỹ năng mới. Bạn sẽ không mất gì nhưng nhận được rất nhiều.
Cơ hội chỉ có một nhanh tay đăng kí miễn phí 100%
Với 3 kỹ năng sau:” typingout=”“Không cần bằng cấp“, “không cần kinh nghiệm“, “Thiếu tự tin về bản thân“, “Thay đổi cuộc đời“”]
[ct_progressbar ct_progressbar_list=”%5B%7B%22item_title%22%3A%22T%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%20kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%22%2C%22value%22%3A%2290%22%2C%22progress_color%22%3A%22third%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22X%E1%BB%AD%20l%C3%AD%20t%E1%BB%AB%20ch%E1%BB%91i%22%2C%22value%22%3A%2290%22%2C%22progress_color%22%3A%22gradient%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22N%E1%BA%AFm%20b%E1%BA%AFt%20t%C3%A2m%20l%C3%AD%20kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%22%2C%22value%22%3A%2270%22%2C%22progress_color%22%3A%22custom%22%2C%22custom_color%22%3A%22%231e73be%22%7D%5D”]
[ct_space space_lg=”90″ space_md=”60″ space_sm=”50″ space_xs=”50″][ct_button button_text=”Đăng kí ngay” button_link=”url:https%3A%2F%2Fzalo.me%2Fg%2Fzpjmkx041|title:50tr%20%2F%201%20th%C3%A1ng” align_lg=”align-center” align_md=”align-center-md” align_sm=”align-center-sm” align_xs=”align-center-xs” animation=”bounceInLeft”]
[ct_heading text=”Tiếp cận dễ dàng kỹ năng mới” text_below=”THU NHẬP 8 SỐ” align_lg=”align-center” align_md=”align-center-md” align_sm=”align-center-sm” align_xs=”align-center-xs” font_size_md=”36″ font_size_sm=”32″ font_size_xs=”32″ font_weight=”” subtitle=”Công việc” font_weight_sub=”” description=”Chúng tôi yêu những gì chúng tôi làm và chúng tôi làm điều đó với niềm đam mê. Chúng tôi coi sự chia sẻ là cách để phát triển mạnh mẻ, sự cải cách là một thông điệp.”]
[ct_process ct_process_list=”%5B%7B%22title%22%3A%22Li%C3%AAn%20H%E1%BB%87%20Ch%C3%BAng%20T%C3%B4i%22%2C%22description%22%3A%22N%E1%BB%99p%20%C4%91%C6%A1n%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%AD%20th%C3%B4ng%20tin%20v%E1%BB%81%20ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh%20%C4%91%C3%A0o%20t%E1%BA%A1o%20mi%E1%BB%85n%20ph%C3%AD%20t%E1%BA%A1i%20Group%20chat%20Zalo%22%2C%22button_text%22%3A%22Li%C3%AAn%20H%E1%BB%87%20Ch%C3%BAng%20T%C3%B4i%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fzalo.me%252Fg%252Fzpjmkx041%7Ctitle%3A50tr%2520%252F%25201%2520th%25C3%25A1ng%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_list%22%3A%22flaticon%22%2C%22icon_flaticon%22%3A%22flaticon-speed%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%C4%90%C4%83ng%20k%C3%AD%20%C4%91%E1%BB%83%20tr%E1%BB%9F%20th%C3%A0nh%20Cyber%20Agency%22%2C%22description%22%3A%22C%C3%A1c%20b%E1%BA%A1n%20%C4%91i%E1%BB%81n%20th%C3%B4ng%20tin%20v%C3%A0o%20form%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20%C4%91%E1%BB%83%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20tham%20d%E1%BB%B1%20bu%E1%BB%95i%20%C4%91%C3%A0o%20t%E1%BA%A1o%20m%E1%BB%9Bi%20nh%E1%BA%A5t%22%2C%22button_text%22%3A%22%C4%90%C4%83ng%20k%C3%AD%20%C4%91%E1%BB%83%20tr%E1%BB%9F%20th%C3%A0nh%20Cyber%20Agency%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fzalo.me%252Fg%252Fzpjmkx041%7Ctitle%3A50tr%2520%252F%25201%2520th%25C3%25A1ng%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_list%22%3A%22flaticon%22%2C%22icon_flaticon%22%3A%22flaticon-network%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22X%C3%A1c%20Nh%E1%BA%ADn%20Th%C6%B0%20M%E1%BB%9Di%22%2C%22description%22%3A%22X%C3%A1c%20nh%E1%BA%ADn%20th%C6%B0%20m%E1%BB%9Di%20tham%20gia%20ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh%20%C4%91%C3%A0o%20t%E1%BA%A1o%20mi%E1%BB%85n%20ph%C3%AD%2C%20v%C3%A0%20nh%E1%BA%ADn%20c%C6%A1%20h%E1%BB%99i%20c%C3%B3%20c%C3%B4ng%20vi%E1%BB%87c%20v%E1%BB%9Bi%20m%E1%BB%A9c%20thu%20nh%E1%BA%ADp%20tr%C3%AAn%2050tr.%22%2C%22button_text%22%3A%22X%C3%A1c%20nh%E1%BA%ADn%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fzalo.me%252Fg%252Fzpjmkx041%7Ctitle%3A50tr%2520%252F%25201%2520th%25C3%25A1ng%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_list%22%3A%22flaticon%22%2C%22icon_flaticon%22%3A%22flaticon-objective%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Tham%20Gia%20Bu%E1%BB%95i%20%C4%90%C3%A0o%20T%E1%BA%A1o%22%2C%22description%22%3A%22Tham%20gia%20bu%E1%BB%95i%20%C4%91%C3%A0o%20t%E1%BA%A1o%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20v%E1%BB%9Bi%20s%E1%BB%B1%20c%C3%B3%20m%E1%BA%B7t%20c%E1%BB%A7a%20c%C3%A1c%20CEO%20c%E1%BB%A7a%20c%C3%B4ng%20ty%20Gi%C3%A1m%20%C4%90%E1%BB%91c%20%C4%90i%E1%BB%81u%20H%C3%A0nh%2C%20Ph%C3%B3%20T%E1%BB%95ng%20Gi%C3%A1m%20%C4%90%E1%BB%91c%22%2C%22button_text%22%3A%22Quy%E1%BA%BFt%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20C%E1%BB%A7a%20B%E1%BA%A1n%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fzalo.me%252Fg%252Fzpjmkx041%7Ctitle%3A50tr%2520%252F%25201%2520th%25C3%25A1ng%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_list%22%3A%22flaticon%22%2C%22icon_flaticon%22%3A%22flaticon-banknote%22%7D%5D”][ct_space space_lg=”80″ space_md=”80″ space_sm=”45″ space_xs=”45″][ct_button button_text=”Đăng kí ngay” button_link=”url:https%3A%2F%2Fzalo.me%2Fg%2Fzpjmkx041|title:50tr%20%2F%201%20th%C3%A1ng” align_lg=”align-center” align_md=”align-center-md” align_sm=”align-center-sm” align_xs=”align-center-xs”]
[ct_banner banner=”1801″ animation=”fadeInLeft”][ct_space space_lg=”0″ space_md=”0″ space_sm=”0″ space_xs=”45″]
[ct_heading text=”Sứ mệnh
hiện tại và tương lai” text_below=”Cyber Agency” font_size_md=”36″ font_size_sm=”32″ font_size_xs=”32″ font_weight=”” subtitle=”Người đại diện” font_weight_sub=”” description=”Anh NGUYỄN QUANG BẮC Giám đốc điều hành SGL
Như là hơi thở tất yếu của thời đại, công nghệ đã, đang và sẽ tiếp tục làm thay đổi cách thức giao dịch truyền thống giữa người bán và người mua trong tất cả các ngành nghề.
Công nghệ cũng tạo ra cơ hội cho hàng trăm nghìn nhân sự tham gia vào cùng một lúc nhiều ngành khác nhau và gia tăng thu nhập không giới hạn.”]
[ct_button button_text=”Đăng kí ngay” button_link=”url:https%3A%2F%2Fzalo.me%2Fg%2Fzpjmkx041|title:50tr%20%2F%201%20th%C3%A1ng” button_size=”size-lg”]
[ct_heading text=”Đội ngũ phát triển nhờ sẻ chia” text_below=”Cyber Agency” font_size_md=”36″ font_size_sm=”32″ font_size_xs=”32″ font_weight=”” subtitle=”Người đại diện” font_weight_sub=”” description=”Chị LÊ THỊ THU HÀ Giám đốc kinh doanh SGL
Cyber Agency là chương trình phát triển Cá nhân, giúp tối đa hóa khả năng tìm kiếm khách hàng thông qua các công cụ trực tuyến, khóa đào tạo và sự hỗ trợ trực tiếp bởi các mentor hàng đầu thuộc Sài Gòn Land.”]
[ct_button button_text=”Đăng kí ngay” button_link=”url:https%3A%2F%2Fzalo.me%2Fg%2Fzpjmkx041|title:50tr%20%2F%201%20th%C3%A1ng” button_size=”size-lg”]
[ct_space space_lg=”0″ space_md=”0″ space_sm=”0″ space_xs=”60″][ct_banner banner=”1812″ banner_color=”secondary” progress_color=”secondary” el_class=”text-right text-left-sm” animation=”fadeInRight”]
[ct_heading text=”Hệ thống Pháp lý vững vàng Hội đồng bảo trợ là lãnh đạo cấp cao của Sài Gòn Land” text_below=”Hệ Thống” align_lg=”align-center” align_md=”align-center-md” align_sm=”align-center-sm” align_xs=”align-center-xs” font_size_md=”36″ font_size_sm=”32″ font_size_xs=”32″ font_weight=”” subtitle=”Chúng tôi có” font_weight_sub=”” description=”Hệ thống chúng tôi đang cải cách qui mô lớn, chuyển đổi số nâng cao công nghệ thẳng định vị thế .”]
[ct_fancybox box_image=”1779″ icon_list=”flaticon” title=”Thiết Kế” description=”Đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp” icon_flaticon=”flaticon-layers”]
[ct_fancybox box_image=”1781″ icon_list=”flaticon” title=”Pháp lý” description=”Đảm bảo pháp lý, hệ thống pháp lý rõ ràng, minh bạch” icon_flaticon=”flaticon-gear”]
[ct_fancybox box_image=”1783″ icon_list=”flaticon” title=”Tối ưu hóa SEO” description=”Nâng cao giá trị công nghệ 4.0 tối ưu tìm kiếm khách hàng hỗ trợ các ứng viên” icon_flaticon=”flaticon-objective”]
[ct_fancybox box_image=”1785″ icon_list=”flaticon” title=”Marketing” description=”Tặng trực tiếp chi phí từ 1 triệu đồng maketing cho ứng viên” icon_flaticon=”flaticon-computer”]
[ct_heading text=”Hơn 10 năm thành lập sự uy tín là giá trị cốt lõi tạo nên thành công của chúng tôi” font_size_md=”36″ font_size_sm=”32″ font_size_xs=”32″ font_weight=”” subtitle=”Về chúng tôi” font_weight_sub=””]
[ct_counter layout=”layout2″ font_weight_title=”” font_weight_digit=”” icon_list=”flaticon” title=”Đội Ngũ nhân sự” digit=”300″ icon_flaticon=”flaticon-network”]
[ct_counter layout=”layout2″ font_weight_title=”” font_weight_digit=”” icon_list=”flaticon” title=”Hơn 4000 Giao Dịch” digit=”4253″ icon_flaticon=”flaticon-objective”]
[ct_counter layout=”layout2″ font_weight_title=”” font_weight_digit=”” icon_list=”flaticon” title=”Khách hàng thân thiết” digit=”2250″ icon_flaticon=”flaticon-happiness”]
[ct_button button_text=”Đăng kí ngay” button_link=”url:https%3A%2F%2Fzalo.me%2Fg%2Fzpjmkx041|title:50tr%20%2F%201%20th%C3%A1ng” align_lg=”align-center” align_md=”align-center-md” align_sm=”align-center-sm” align_xs=”align-center-xs”]
[ct_heading text=”Sẻ chia kinh nghiệm kỹ năng mới cùng nhau phát triển” align_lg=”align-center” align_md=”align-center-md” align_sm=”align-center-sm” align_xs=”align-center-xs” font_size_md=”36″ font_size_sm=”32″ font_size_xs=”32″ font_weight=”” text_color=”#ffffff” gap_color=”rgba(255,255,255,0.01)” subtitle=”Chúng tôi có thể giúp bạn” subtitle_color=”#ffffff” font_weight_sub=””]
[ct_video_player video_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPc_8VoEILBc” intro=”1791″ el_class=”text-center” animation=”none”]